Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Huis & Haard webshop, gevestigd in Harbrinkhoek. 

Geldig vanaf 3 oktober 2013.


Algemeen:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Huis & Haard. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de site van Huis & Haard. Op persoonlijk verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met de betalings- en leveringsvoorwaarden. Huis & Haard behoud zich het recht voor haar leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen na het verstrijken van de looptijd.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Huis & Haard erkend.

1.4 Huis & Haard garandeert dat het geleverde product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties en beantwoord aan de overeenkomst.

Levering:

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Huis & Haard bestellingen minstens binnen 30 dagen afhandelen, Indien dit niet mogelijk is (doordat het betreffende artikel niet meer voorradig is of niet meer leverbaar), er een andere reden voor vertraging is of slechts een deel van de bestelling kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling hiervan bericht en heeft deze in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Huis & Haard zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Huis & Haard geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de site vermelde termijnen van levering zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Prijzen:

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen vermeld op de site zijn in Euro's en inclusief 21 % BTW vermeld.

Zichttermijn / Herroepingsrecht:

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand, (artikel 7:5 BW) , heeft de afnemer het recht ( een deel van ) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Huis & Haard heeft geretourneerd, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Huis & Haard. De afnemer dient Huis & Haard te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking ( inclusief eventuele documentatie ) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen in de vorige zin is bepaald, draagt Huis & Haard er zorg voor dat binnen 7 dagen na goede ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag, minus de door ons betaalde verzendkosten, worden terugbetaald aan de afnemer. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Artikelen in de sale zijn uitgesloten van retourneren.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:  - diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument is begonnen voor de termijn van 14 werkdagen, - goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft, -goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, -voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd,  bijvoorbeeld in verband met hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen, zoals groendecoraties.

Gegevensbeheer & Privacy:

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Huis & Haard , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Huis & Haard. Huis & Haard houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Wij houden ons vanaf 25 mei 2018 tevens aan de wet AGV ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) en zullen u alleen op de hoogte houden van nieuws wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Wilt u deze niet meer ontvangen dan kunt u zich op elk moment makkelijk uitschrijven door middel van de button onderaan elke verzonden nieuwsbrief. 

5.2 Huis & Haard respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Garantie:

6.1 Huis & Haard garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in alle redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. Dit geldt niet voor antieke en brocante artikelen, daar zij een verleden hebben en niet altijd in perfecte staat verkeren, zoals nieuwe artikelen.

6.2 De garantietermijn van Huis & Haard komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Huis & Haard is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing van de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 Huis & Haard geeft alleen garantie op constructiefouten en/of technische mankementen. Krimpen/scheuren e.d. in houten artikelen vallen buiten de garantie aangezien dit de natuurlijke werking van het hout betreft. 

6.4 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeuglijk of incompleet is, dan dient de afnemer ( alvorens over te gaan tot terugzending aan Huis & Haard), Huis & Haard hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering schriftelijk gemeld worden. Terugzending van de zaken dient te geschieden zoals vermeld in lid 4.1. In gebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 

6.5 Indien klachten door de afnemer door Huis & Haard gegrond worden bevonden, zal Huis & Haard na haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen, of met de afnemer een schriftelijke regeling treffen over de schadevergoeding, metdien verstande dat de aansprakelijkheid van Huis & Haard en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Huis & Haard voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoedig van indirecte schade of gevolgschade, of schade wegens gederfde winst.

6.6 Huis & Haard is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.7 Deze garantie geldt niet indien:

-en zolang de afnemer jegens Huis & Haard in gebreke is, - de afnemer de geleverde zaken zelf gerepareerd en/of bewerkt heeft of door derden heeft laten bewerken en/of repareren, - de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Huis & Haard en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld, -de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen, - bij oververhitting door verwarming, blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.

Aanbiedingen:

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in de aanbieding.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Huis & Haard zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Huis & Haard slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Huis & Haard gelden niet ook automatisch voor volgende bestellingen/ nabestellingen.

7.5 Huis & Haard kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer had horen te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht , indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst:

8.1 Een overeenkomst tussen Huis & Haard en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Huis & Haard op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Huis & Haard behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours betaling of na vooruitbetaling.

 

Afbeeldingen en specificaties:

9.1 Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen , gegevens betreffende gewicht of afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc op de internetsite van Huis & Haard gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht:

10.1 Huis & Haard is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de electriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Huis & Haard alsmede van hulppersonen, ziekte van eigenaar en/of personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Huis & Haard behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor, haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Huis & Haard gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Huis & Haard bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q het leverbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid:

11.1 Huis & Haard is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door het verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de eventuele gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg ons op de site of via info@Huis-haard.nl.

Eigendomsvoorbehoud:

12.1 U betaald vooraf met Ideal nadat u een bestelling hebt gedaan via Huis & Haard. U ontvangt van ons automatisch een orderbevestiging via de mail. Wij zullen uw bestelling daarna zo snel mogelijk verwerken. Kiest u voor vooraf overmaken, dan verwerken wij uw bestelling zodra de betaling bij ons binnen is. 

12.2 De door Huis & Haard geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normaal bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Huis & Haard of een door Huis & Haard aan te stellen derde om, om in alle gevallen waarin Huis & Haard haar eigendomsrechten wil uitoefenen , al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Huis & Haard zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Huis & Haard.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter:

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst met Huis & Haard en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Almelo kennis, tenzij Huis & Haard er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Huis & Haard zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Huis & Haard worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Huis & Haard ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Huis & Haard. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Huis & Haard.
Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
Huis & Haard behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Huis & Haard erkend.
1.4 Huis & Haard garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Huis & Haard bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Huis & Haard zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan, zodra de door Huis & Haard geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.
Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Huis & Haard heeft teruggezonden,is de koop een feit.
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Huis & Haard.. De afnemer dient Huis & Haard te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Huis & Haard er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag minnus de door ons betaalde verzendkosten. aan de afnemer wordt terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken .
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen, bijvoorbeeld groendecoraties.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Huis & Haard , dan worden uw
gegevens opgenomen in het klantenbestand van Huis & Haard.
Huis & Haard houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Huis & Haard respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie
6.1 Huis & Haard garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. Dit geldt niet voor antieke en brocante artikelen, daar zij een verleden hebben en niet altijd in perfecte staat verkeren, zoals nieuwe artikelen.
6.2 De garantietermijn van Huis & Haard komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
Huis & Haard is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 Huis & Haard geeft alleen garantie op constructie fouten en/of technische mankementen. Krimpen/scheuren e.d. in houten producten vallen buiten de garantie aangezien dit de natuurlijke werking van het hout betreft.
6.4 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Huis & Haard) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Huis & Haard. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Huis & Haard schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.5 Indien klachten van de afnemer door Huis & Haard gegrond worden bevonden, zal Huis & Haard naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen, of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Huis & Haard en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.
Iedere aansprakelijkheid van Huis & Haard voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.6 Huis & Haard is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.7 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Huis & Haard in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Huis & Haard en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen
E) Bij oververhitting door verwarming,blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Huis & Haard zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Huis & Haard slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Huis &Haard gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Huis & Haard kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Huis & Haard en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Huis & Haard op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Huis & Haard behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen, foto`s, tekeningen , gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Huis & Haard gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Huis & Haard is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Huis & Haard alsmede van hulppersonen, ziekte van eigenaar en/of personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Huis & Haard behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Huis & Haard gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Huis & Haard bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Huis & Haard is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de eventuele aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 U betaald vooraf nadat u een bestelling gedaan hebt via Huis & Haard ontvangt u automatisch een
orderbevestiging per mail.
Wanneer het totale bedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op onze bankrekening zal uw bestelling in behandeling worden genomen .
12.2 De door Huis & Haard geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Huis & Haard of een door Huis & Haard aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Huis & Haard haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Huis & Haard zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Huis & Haard.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Huis & Haard en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Almelo kennis, tenzij Huis & Haard er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
Ideal betalingen
  • PostNL Check out
© 2013 - 2024 Huis & Haard , webshop in woonaccessoires | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel